کرمانشاه آنلاین

کارشناسی ملک

چگونه قیمت یک ملک را کارشناسی کنیم کارشناس و قیمت گذاری ملک : کرمی تماس : ۰۹۱۸۳۲۹۲۹۹۷ مبنای محاسبه و کارشناسی قیمت یک ملک،درابتدا قیمت زمین ملک است.عامل دوم جهت کارشناسی قیمت املاک،اعیانی ملک(بنای ساخته شده)است. ازآنجاکه عرصه ملک(زمین)،اعیان ملک را دربرمیگیرد به شکل قابل توجهی در محاسبه قیمت و کارشناسی قیمت املاک موثر است.جهت آشنایی با روشهای ارزیابی و کارشناسی […]