کرمانشاه
پوشش زنان کرد

پوشش زنان کرد ایران

پوشش و لباس زنان کرد ایران گروه های مختلف قومی که در نواحی مختلف ایران ساکن هستند، به لحاظ اقلیمی و جغرافیایی تحت تأثیر آب وهوا و وضعیت زیستی منطقه و مهم تر از همه متأثر از جنبه های اعتقادی و دینی خود، پوشش خاصی برای خود برمی گزیدند. از طریق پوشش است که می […]