کرمانشاه آنلاین
تصویری موجود نمی‌باشد

قانون پیش فروش ساختمان

قانون پیش فروش ساختمان آشنایی با قانون پیش فروش ساختمان ماده 1- هر قراردادی با هر عنوان که به موجب آن، مالک رسمی زمین (پیش فروشنده) متعهد به احداث یا تکمیل واحد ساختمانی مشخص در آن زمین شود و واحد ساختمانی مذکور با هر نوع کاربری از ابتدا یا در حین احداث و تکمیل یا […]