کرمانشاه آنلاین
عصمت دولتشاهی

عصمت دولتشاهی

عصمت دولتشاهی عصمت دولتشاهی عصمت‌الملوک دولتشاهی (۱۲۸۴ در کرمانشاه – ۱۳۷۴ در تهران) آخرین همسر رضا شاه پهلوی و سوگلی او بود که نَسَبی قاجاری داشت. عصمت از نوادگان فتحعلی شاه قاجار بود و رضاشاه علاقه فراوانی به او داشت. به گفته ملکه تاج الملوک آیرملو اگرچه رضاشاه توانست بر قاجار فائق آید ولی یک زن قاجار نیز توانست بر رضاشاه حاکم شود. ازدواج با […]