کرمانشاه آنلاین

عزیز شکری آذربایجانی

عزیز شکری آذربایجانی نگاهی به پیشینه زندگی مرحوم عزیز شکری آذربایجانی ، پیشکسوت صنعت استان مقبولیت اجتماعی و خوشنامی، میراث گرانبهای افراد سازنده و اثرگذار آرامگاه عزیز شکری آذربایجانی نگاهی به پیشینه زندگی مرحوم عزیز شکری آذربایجانی، پیشکسوت صنعت استان مقبولیت اجتماعی و خوشنامی، میراث گرانبهای افراد سازنده و اثرگذار در سال­های پر تنش دهۀ […]