کرمانشاه آنلاین

عزیز شکری آذربایجانی

نگاهی به پیشینه زندگی مرحوم عزیز شکری آذربایجانی، پیشکسوت صنعت استان مقبولیت اجتماعی و خوشنامی، میراث گرانبهای افراد سازنده و اثرگذار در سال­های پر تنش دهۀ دوم قرن حاضر در یکی از شهرهای آذربایجان شرقی خانواده اصیل و خوشنام شکری صاحب فرزندی شد که او را عزیز نامیدند. عزیز شکری آذربایجانی دوران کودکی خود را […]