کرمانشاه آنلاین
عادل هورامی

عادل هورامی

عادل هورامی   زندان ھای رژیم بعث گفتنی است عادل عبدالرحمن متخلص به عادل ھورامی متولد 1972 در شھر بغداد بوده و علاوه بر فعالیت 21 ساله در عرصه ھنر موسیقی کردی در زمان رژیم بعث صدام نیز به عنوان مبارزی انقلابی در برابر رژیم دیکتاتوری بعث به مبارزه پرداخته و چندین سال از زندگی […]