کرمانشاه آنلاین
ضرب المثل کرمانشاهی

ضرب و المثل کرمانشاهی

ضرب و المثل کرمانشاهی ضرب و المثل کرمانشاهی ئاسیاو کار خوه ی کی چهق چقه سه ر خوی نیگه ژان ترجمه : آسیاب کار خود را انجام میدهد دروگر سر خود را بدرد می آورد توضیح : دخالت بی مورد و فضولی در کار دیگران آن هم حاصلی ندارد ئارد نام درگ معنی : آرد […]