کرمانشاه
اقابرار معتضدی بنیانگذار بیمارستان

شریف معتضدی علی اکبر معتضدی آقابرار معتضدی پرویز معتضدی

شریف معتضدی علی اکبر معتضدی آقابرار معتضدی پرویز معتضدی اقابرار معتضدی حاج شریف معتضدی آقابرار معتضدی آقابرار معتضدی بنیانگذار بزرگترین شیرخوارگاه غرب کشور(عکس اول آقا برار معتضدی وعکس دوم حاج شریف معتضدی) خاندان آقابرار معتضدی دباغ(قصاب)اصالتا اهل روستاهای اطراف بیلوار واز طایفه کمانگر ایل جاف بودند که بعد از مرگ بردار بزرگ میرزا عابد که […]