کامبادان
سامان الفتی قهرمان

سامان الفتی قهرمان پرورش اندام ایران و جهان

سامان الفتی قهرمان پرورش اندام ایران و جهان سامان الفتی قهرمان پرورش اندام سامان الفتی متولد 1373/12/14 چهاردهم اسفند سال هفتاد وسه میباشد کوچکترین فرد خانواده زیر نظرمربی گری برادران بزرگترش به پرورش اندام مشغول شدن ✏مربی آنلاین IranQimia🇮🇷 athlete Iranian bodybuilding champion Champion&overal of bodybuilding world champion classicWorld ✏برنامه تمرینی و تغذیه با سلام […]