کرمانشاه آنلاین
امامقلی میرزا .

دولتشاهی شجره نامه کامل

دولتشاهی شجره نامه کامل خاندان دولتشاهی طرف چپ ردیف بالا محمدعلی میرزا دولتشاه خاندان دولتشاهی یکی از بزرگترین و قدیمیترین خانواده‌های ایرانی به‌شمار می آمدند. جد بزرگ این خاندان محمدعلی میرزا دولتشاه فرزند بزرگ فتحعلیشاه قاجار بود. او مدت هفده سال، به عنوان مرزبان عراقین، حاکم کرمانشاه، لرستان و خوزستان بوده‌است. وی ادیبی فاضل و شاعر بشمار می‌آید هر چند شعری از او در دسترس نیست. دیوان […]

دانلود اپلیکیشن کرمانشاه آنلاین دانلود
+