کرمانشاه آنلاین
حکایت  دو شریک

حکایت  دو شریک حکایت های جالب و پند آموز کلیله و دمنه کتابی است از اصل هندی که در دوران ساسانی به فارسی میانه ترجمه شد. کلیله و دمنه کتابی پندآمیز است که در آن حکایت‌های گوناگون (بیشتر از زبان حیوانات) نقل شده‌است.   کتاب کلیله و دمنه از جمله آن مجموعه‌های دانش و حکمت […]