کرمانشاه
ایده شغلی میوه له شده یخ زده

ایده شغلی میوه له شده یخ زده

ایده شغلی میوه له شده یخ زده ایده : میوه له شده یخ زده 💰 سرمایه : 30,000 تومان (تقریبا بدون سرمایه) 😋🍓🍒🍑 توی شمال چندتا میوه رو له می کنن و می ذارن یخ بزنه و مغز آجیل و…. هم می زنن و قاطی می کنن و می فروشن. خب این فقط تو شماله […]