کرمانشاه آنلاین
اصغر ایمانی

اصغر ایمانی

اصغر ایمانی متن آهنگ همدم اصغر ایمانی له لام چیدو نذانستی دلم تنگ بو له هجرانت تو خوت زانی چنی تنیام سرو مالم و قربانت له لام چیدو نذانستم غم دیری چنی سخته خدایا طاقتم تاقه دلم زانی چه بدبخته این آهنگ همون آهنگ معینه ! ?   آهنگ همدم از معین ! البته ورژن کردی آهنگ همدم […]